ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่ ชื่ออาคาร/สถานที่ จำนวน
1 บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง
2 บ้านพักครู 47 หลัง
3 บ้านพักนักการภารโรง 10 หลัง
4 อาคารเรียน 2 หลัง
5 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 5 หลัง
6 โรงจอดรถ 1 หลัง
7 โรงอาหาร 2 หลัง
8 โรงจอดรถ (อาคารเรียนเดิม) 1 หลัง
9 โรงอาหารเก่า 1 หลัง
10 อาคารคระวิชาช่างเกษตร 1 หลัง
11 โรงเลี้ยงไก่ 1 หลัง
12 โรงเพาะพันธุ์พืช 1 หลัง
13 อาคารคณะวิชาพืชกรรม 1 หลัง
14 โรงเก็บเมล็ดพืช 1 หลัง
15 อาคารคณะวิชาการช่างเกษตร 1 หลัง
16 โรงฟักลูกไก่ 1 หลัง
17 โรงอาหารใหม่ (หอประชุม) 1 หลัง
18 หอพัก อศ.กช. 1 หลัง
19 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร 1 หลัง
20 เสาธง 1 หลัง
21 โรงเลี้ยงโคนม 1 หลัง
22 บ้านพักรับรอง (เรือนใหญ่) 1 หลัง
23 เรือนเพาะชำ 1 หลัง
24 โรงสูบน้ำริมคลองประดาง 1 หลัง
25 โรงเรือนโคเนื้อ 1 หลัง
26 ที่จ่ายน้ำถังสูง ทรงลูกบอล 1 หลัง
27 โรงสูบน้ำใสบ่อพักน้ำ 1 หลัง
28 โรงสูบน้ำใสขึ้นถังสูงทรงลูกบอล 1 หลัง
29 โรงเก็บพัสดุกลาง 1 หลัง
30 โรงฟักไข่ 1 หลัง
31 โรงผสมอาหารสัตว์ 1 หลัง
32 ห้องสมุด 1 หลัง
33 อาคารเรียนคณะวิชาสัตวบาล 1 หลัง
34 โรงเรือนคอกคัดโค 1 หลัง
35 โรงเรือนเลี้ยงลูกโค 1 หลัง
36 โรงเรือนรีดนมโค 2 หลัง
37 อาคารพืชศาสตร์ 1 หลัง
38 คอกสุกร 1 หลัง
39 โรงผลิตประปา 1 หลัง
40 โรงสูบน้ำ 1 หลัง
41 โรงเรือนคอกโคสาว 1 หลัง
42 หอพักเทพวรุณ 1 หลัง
43 เรือนรับรอง (เล็ก) 1 หลัง
44 คอกโคเนื้อ 2 หลัง
45 อาคารฟาร์มแทรกเตอร์ 1 หลัง
46 โรงเรือนคอกไก่ไข่ 1 หลัง
47 เรือนเพาะชำไม้ผล 1 2 หลัง
48 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง
49 ป้อมยาม 2 หลัง
50 โรงเรือนจ่ายสารเคมีผลิตน้ำประปา 1 หลัง
51 ถังผลิตน้ำประปา 1 หลัง

Free Joomla templates by L.THEME