ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหารนายณัฐพงศ์ สำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนางสาวชลธิชา วณิชศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายวิชาการ


นายไพสาร พิมพ์ชาติ
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางละมุล รื่นรวย
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

  


แผนกวิชาพืชศาสตร์นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ
หัวหน้าแผนกวิชา 
 


นายไพสาร พิมพ์ชาติ


นายมนตรี รื่นรวย


นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์


ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
นางสาวอมรรักษ์ ติง
   

แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา  
 

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง
นายประสาร สังวาลเพชร


 นายเฉลิมพร  จิระปัญญาเลิศ
 

นางสาวมัลลิกา ภู่ทอง

 


แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์


นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


 

 


แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางละมุล รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา


นายชยันต์ วราโภค
นายวุฒินันต์ แสงอ้าย
  นายอนาวิน กุลวงษ์

 


แผนกวิชาช่างกลเกษตรนางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
หัวหน้าแผนกวิชา
  นายวสันต์ ดวงจิตต์

  


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
หัวหน้าแผนกวิชา
  นางสาวสุภาพร ถวิลไพร 
  นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์ 
 

นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง
  ว่าที่ร้อยตรีฐิติวัสส์ ตาเอื้อย

Free Joomla templates by L.THEME