ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหารนายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายอดิธร สังฆจันทร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 

  


แผนกวิชาพืชศาสตร์ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้าแผนกวิชา 
 


นายมนตรี รื่นรวย


นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์


นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ
 

นางสาวอมรรักษ์ ติง

แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา  


นายณปภัส  พวงลำไย  นายณรงค์เดช  ณ พิโรจน์


 นายเฉลิมพร  จิระปัญญาเลิศ
 

นางสาวมัลลิกา ภู่ทอง

 


แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา

 


แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางละมุล รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา


นายชยันต์ วราโภค


นางสาวธนารินทร์ ศรีพัฒ

 


แผนกวิชาช่างกลเกษตรนางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
หัวหน้าแผนกวิชา

  


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนงลักษณ์ ทาสี
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสุดารัตน์ วัฒน์ธัญญากรรม


นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
  นางสาวสุภาพร ถวิลไพร 
  นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์ 

 

นางสาวอรทัย ลังกากาศ
 

นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง

Free Joomla templates by L.THEME