ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหารนายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายอดิธร สังฆจันทร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
และฝ่ายวิชาการ


นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

  


แผนกวิชาพืชศาสตร์ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้าแผนกวิชา 
 


นายมนตรี รื่นรวย


นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์


นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ
นางสาวอมรรักษ์ ติง
  นายไพสาร พิมพ์ชาติ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา  


 นายเฉลิมพร  จิระปัญญาเลิศ
 

นางสาวมัลลิกา ภู่ทอง

 


แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้าแผนกวิชา


นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา

 


แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางละมุล รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา


นายชยันต์ วราโภค
นายวุฒินันต์ แสงอ้าย

 


แผนกวิชาช่างกลเกษตรนางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
หัวหน้าแผนกวิชา

  


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
หัวหน้าแผนกวิชา
  นางสาวสุภาพร ถวิลไพร 
  นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์ 
 

นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง
  ว่าที่ร้อยตรีฐิติวัสส์ ตาเอื้อย

Free Joomla templates by L.THEME