ข้อมูลครูที่ปรึกษา

ข้อมูลครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

 

 ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรข้อมูลติดต่อ
ปวช.1    
  ปวช.65/1 การผลิตพืช  นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ 097-9242155
  ปวช.65/2 การผลิตสัตว์ นายณรงค์เดช ณ พิโรจน์ 081-6964597
  ปวช.65/3 อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 094-7196465
  ปวช.65/4 ธุรกิจเกษตร นายชยันต์ วราโภค 089-9158343
ปวช.2    
  ปวช.64/1 การผลิตพืช นางสาวอมรรักษ์ ติง  080-6730861 
  ปวช.64/2 การผลิตสัตว์ นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์  081-3244149 
  ปวช.64/3 อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์  086-6715481
  ปวช.64/4 ธุรกิจเกษตร นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  086-6755565
ปวช.3    
  ปวช.63/1 การผลิตพืช นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ  096-0409110 
  ปวช.63/2 การผลิตสัตว์ นางสาวมัลลิกา ภู่ทอง  091-6092522
  ปวช.63/3 อุตสาหกรรมเกษตร นางสวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  093-2208030
  ปวช.63/4 การบัญชี นางละมุล รื่นรวย
นางสาวนิพาพร ยะพันธ์ 
088-2721060
084-7392132
  ปวช.63/5 ทวิศึกษาโรงเรียนอุ้มผางฯ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  086-0809499 
ปวส.1    
  ปวส.65/1 พืชศาสตร์  ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี  085-4808152
  ปวส.65 ฐานอาชีพ  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  089-5673420 
  ปวส.65/2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  นายณปภัช พวงลำไย  085-7057873
  ปวส.65/3 อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์  086-2142864 
  ปวส.65/4 เทคโนโลยีภูมิทัศน์  นายมนตรี รื่นรวย 089-8584410 
  ปวส.65/5 เทคโนโลยีธุรกิจเกษตร  นางละมุล รื่นรวย  088-2721060 
ปวส.2    
  ปวส.64/1 พืชศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี  085-4808152 
  ปวส.64/2 ฐานอาชีพ นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  089-5673420 
  ปวส.64/3 สัตวศาสตร์ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง 086-0809499 
  ปวส.64/4 สัตวศาสตร์ นางสาวสุภาพร ถวิลไพร 094-9931129
  ปวส.64/5 อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์  086-2142864 
  ปวส.64/6 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ นายมนตรี รื่นรวย 089-8584410
  ปวส.64/7 เทคโนโลยีธุรกิจเกษตร นางละมุล รื่นรวย  088-2721060 

  


 

Free Joomla templates by L.THEME