ข้อมูลครูที่ปรึกษา

ข้อมูลครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

 

 ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรข้อมูลติดต่อ
ปวช.1    
  ปวช.66/1 การผลิตพืช นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ 098-7861025
096-0409110
  ปวช.66/2 การผลิตสัตว์ นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง 080-6599403
  ปวช.66/3 การผลิตสัตว์ นายวสันต์ ดวงจิตต์ 091-4802129
  ปวช.66/4 อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา 093-2208030
  ปวช.66/5 ธุรกิจเกษตร นายอนาวิล กุลวงษ์ 084-0969514
ปวช.2    
  ปวช.65/1 การผลิตพืช  นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ 087-1996242
  ปวช.65/2 การผลิตสัตว์ นายไพสาร พิมพ์ชาติ 083-6214788
  ปวช.65/3 อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวจารุวรรณ อุปการะ 094-7196465
  ปวช.65/4 ธุรกิจเกษตร นายชยันต์ วราโภค 089-9158343
ปวช.3    
  ปวช.64/1 การผลิตพืช นางสาวอมรรักษ์ ติง  080-6730861 
  ปวช.64/2 การผลิตสัตว์ นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์  081-9710987
  ปวช.64/3 อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์  086-6715481
  ปวช.64/4 ธุรกิจเกษตร นายวุฒินันต์ แสงอ้าย 081-8827261
ปวส.1    
  ปวส.66/1 พืชสวน ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
085-4808152
089-5673420
  ปวส.66/2 สัตวศาสตร์ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง
นางมัลลิกา ทองอ่ำ
086-0809499
091-6092522
  ปวส.66/3 อุตสาหกรรมเกษตร นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ 086-2142864
  ปวส.66/4 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ นายมนตรี รื่นรวย 0898584410
  ปวส.66/5 เทคโนโลยีธุรกิจเกษตร นางละมุล รื่นรวย 088-2721060
ปวส.2    
  ปวส.65/2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ว่าที่ ร.ต. ฐิติวัสส์ ตาเอื้อย
นางสาวสุภาพร ถวิลไพร
093-9342531
094-9931129
  ปวส.65/3 อุตสาหกรรมเกษตร  นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ 086-2142864
  ปวส.65/4 เทคโนโลยีภูมิทัศน์  นายมนตรี รื่นรวย 0898584410
ปริญญาตรี    
ปริญญาตรี ปี 1 รหัสกลุ่ม 66450301
ปริญญาตรี ปี 2 รหัสกลุ่ม 65450301
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์ 089-8581448

  


 

Free Joomla templates by L.THEME