ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

สาขาที่เปิดทำการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.สาขางานพืชศาสตร์
2.สาขางานสัตวศาสตร์
3.สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
4.สาขางานการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.สาขาวิชาพืชศาสตร์
2.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4.สาขาวิชาการบัญชี
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(MEP:สองภาษา)

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ต่อเนื่อง 2 ปี

Free Joomla templates by L.THEME