ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลา

1

นายเฉลิมสกล พิริยะสกุล

ปี พ.ศ. 2512-2517

2

นายชัยวัฒน์ พิมมะรัตน์

ปี พ.ศ. 2517-2522

3

นายเฉลิมพล พยัตเทพินทร์

ปี พ.ศ. 2523-2532

4

นายอำไพ เรืองอินทร์

ปี พ.ศ. 2532-2535

5

นายอิสระ อิ่มเกียรติ

ปี พ.ศ. 2535-2543

6

นายบัณฑิต เอี่ยมเข่ง

ปี พ.ศ. 2543-2547

7

ว่าที่ ร.ต.วิเชียร ตันติอธิมงคล

ปี พ.ศ. 2547-2550

8

นายพิชเยนทร์ รามสูต

ปี พ.ศ. 2550-2552

9

นายประจักษ์ ทาสี

ปี พ.ศ. 2553-2557

10

นายธนวัฒน์ กณะบุตร

ปี พ.ศ. 2557-2558

11

นายนิมิตร  อาศัย

ปี พ.ศ. 2558- มิ.ย.2560

12

นายเจริญ เชื้อเมืองพาน

มิ.ย. 2560-พ.ย. 2560

13

นายวันชัย โตมี

พ.ย. 2560-16 มี.ค. 66

14

นายณัฐพงศ์ สำแดง

11 พ.ค. 66-ปัจจุบัน

Free Joomla templates by L.THEME