ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

ผู้บริหารวิทยาลัย

 

  นายวันชัย โตมี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  นายอดิธร สังฆจันทร์
  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

Free Joomla templates by L.THEME