แผนกวิชาธุรกิจเกษตร


นางสุปัญญา ทาหะพรหม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุณี แจ่มใส

นางละมุล รื่นรวย


นายชยันต์ วราโภค
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก