แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
หัวหน้าแผนกวิชา
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์

นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก