:: บทเรียน m-Learning เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop

:: บทเรียน m-Learning เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop Author ::

 

 เข้าสู่ระบบ

 แบบทดสอบก่อนการเรียน

 

 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author

  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม

  ส่วนประกอบของโปรแกรม

  Tools และแถบเครื่องมือ

  แบบทดสอบท้ายบทเรียน

 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  การสร้างหน้าเอกสารใหม่

  การสร้างปกหนังสือ

  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส

  การเพิ่มหน้ากระดาษ

  การย้ายหน้าเอกสาร

  แบบทดสอบท้ายบทเรียน

 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ

  การแทรกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

  การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย

  แบบทดสอบท้ายบทเรียน

 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  การแทรกปุ่ม buttons

  การสร้างจุดเชื่อมโยง

  แบบทดสอบท้ายบทเรียน

 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package

  แบบทดสอบท้ายบทเรียน

 

 แบบทดสอบหลังการเรียน

 

 

 

        บทเรียน m-Learning เรื่อง "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรม Desktop Author" จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ m-Learning  ในรายวิชาออกแบบระบบการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรปริญญา โดยให้นิสิต  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ และประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  และวางแผนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วนำมาฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author  โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำโครงงาน  การจัดเก็บข้อมูล  และการเผยแพร่ผลงานด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. นิสิตสามารถใช้โปรแกรม Desktop Author สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้
        2. นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author

เนื้อหาบทเรียน
        บทที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
        บทที่ เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
        บทที่ การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์ Multimedia
        บทที่ การสร้างเมนูในหนังสือการเชื่อมโยง
        บทที่ การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน        เนื่องจากบทเรียน m-Learning เรื่อง "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author" นั้นเป็นการเรียนบนเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายการข้างล่าง

 

Flash Player
โปรแกรมนี้จะทำให้คุณได้รับความอัตถรสในการเข้าเยี่ยมชมเว็บที่ใช้ลูกเล่น Shockwave Director และ Flash ได้อย่างเต็มที่ กับ Microsoft Internet Explorer โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ คุณสามารถจัดเก็บ Shockwave and Flash ที่คุณชื่นชอบเอา เอาไว้เล่นดูได้ทั้งยาม online และ offline .. คุณยังสามารถหยุด,เล่น และ restart Shockwave ได้ตามใจคุณด้วย

 

 

DNL Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-book ที่สร้างจากโปรแกรม Desktop Author ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง ซึ่งรูปแบบหนังสือที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพนิ่ง และตัวอักษรประกอบลงไป ทำให้หนังสือมีความน่าสนใจ ตลอดจนสามารถบันทึกข้อมูลหนังสือที่สร้างขึ้นลงบนสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อเปิด อ่านในระบบออฟไลน์ได้ด้วย

 

 

Acrobat Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งพวกไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป นะครับผม อย่างเช่นในเวบเพจของ อ.ส.ม.ท ของไทยเราครับก็มีให้อ่านกันนะครับสำหรับใน Version นี้ท่านสามารถใช้ Font ภาษาไทยได้ครับโดย Set ได้จาก Windows เลยครับผม นอกจากนี้ ก็ยังสามารถที่จะ พิมพ์ (Print) ออกมาอ่านกัน บนแผ่นกระดาษได้อีกด้วยครับท่านผม เพื่อความสะดวกค่ะ ...

 

 
:: บทเรียน m-Learning เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop Author ::

 

นางสาวประไพพิศ  เกษพานิช  นิสิตปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
สถานที่ทำงาน :  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก   e-mail : krutuk@hotmail.com