คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 คำสั่ง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ประจำปีการศึกษา 2561 295/2560 Administrator 321
82 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเกษตรตากเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 322/2560 Administrator 299
83 คำสั่ง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ 268/2560 Administrator 319
84 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 267/2560 Administrator 413
85 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 265/2560 Administrator 396
86 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงาน ประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและ Administrator 314
87 คำสั่ง แก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) 256/2560 Administrator 302
88 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (243/2560) Administrator 370
89 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (251/2560) Administrator 346
90 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (250/2560) Administrator 265
91 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (242/2560) Administrator 325
92 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 232/2560 Administrator 303
93 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (188/2560) Administrator 298
94 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสู่ความเป็นสากล โดยแผนกวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (211/2560) Administrator 322
95 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาครแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยตาก ครั้งที่ 39 (199-2560) Administrator 331
96 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (ทำดอกไม้จันทน์) 187/2560 Administrator 519
97 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดฝึกอบรมเข้มในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา(โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 285
98 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 Administrator 292
99 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศกช.)(116/60) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 377
100 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (117/60) ทวิภาคี อุ้มผาง Administrator 302

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก