คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (MEP) 2562 Administrator 153
42 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการจัดการศึกษา ทวิศึกษา 2562 Administrator 186
43 คำสั่ั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการ อศ.กช ปีการศึกษา 2562 Administrator 155
44 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเพื่อปฏิบัติหน้าทีครูเวรประจำหอพักนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่1/62 Administrator 211
45 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างฯ Fit it 62 Administrator 167
46 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรม (96/2562) งานกิจกรรม 203
47 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (90/2562) Administrator 552
48 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (89/2562) Administrator 175
49 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีาการศึกษา 2562 (84/2562) Administrator 240
50 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2562 งานกิจกรรม 178
51 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2562 (81/2562) Administrator 267
52 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ภาคเรียนที่ 1 / 2562 (83/2562) งานกิจกรรม 516
53 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตร 23/2562 Administrator 240
54 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปี2562 Administrator 260
55 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 Administrator 257
56 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 Administrator 244
57 คำสั่ง จัดร้านนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิต งานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานกาชาดจังหวัดตาก (309/2561) Administrator 286
58 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางานเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 233
59 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Administrator 282
60 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (273-2561) Administrator 265

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก