คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (ป่าไม้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 347
22 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 324
23 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 435
24 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 289
25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 41 Administrator 538
26 คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ 2562 Administrator 462
27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท. หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ 2562 Administrator 416
28 คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงวิชาการ การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประกอบอ Administrator 451
29 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (163-2562) Administrator 318
30 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (1 Administrator 326
31 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (97/2562) Administrator 377
32 คำสั่ง-มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบและทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (91/2562) Administrator 318
33 คำสั่ง-คณะกรรมการจัดงาน อกท. ระดับหน่วยตากครั้งที่ 41 (149/2562) Administrator 353
34 คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (150/2562) Administrator 310
35 คำสั่ง-มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการ Administrator 318
36 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานกิจกรรม 492
37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (117/2562) Administrator 403
38 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (108/2562) Administrator 225
39 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2562 Administrator 181
40 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562 Administrator 149

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก