คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงวิชาการ การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประกอบอ Administrator 402
22 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (163-2562) Administrator 266
23 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (1 Administrator 283
24 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (97/2562) Administrator 308
25 คำสั่ง-มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบและทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (91/2562) Administrator 270
26 คำสั่ง-คณะกรรมการจัดงาน อกท. ระดับหน่วยตากครั้งที่ 41 (149/2562) Administrator 304
27 คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (150/2562) Administrator 267
28 คำสั่ง-มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการ Administrator 262
29 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานกิจกรรม 268
30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (117/2562) Administrator 340
31 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (108/2562) Administrator 176
32 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2562 Administrator 136
33 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562 Administrator 106
34 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (MEP) 2562 Administrator 114
35 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการจัดการศึกษา ทวิศึกษา 2562 Administrator 129
36 คำสั่ั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการ อศ.กช ปีการศึกษา 2562 Administrator 107
37 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเพื่อปฏิบัติหน้าทีครูเวรประจำหอพักนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่1/62 Administrator 146
38 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างฯ Fit it 62 Administrator 117
39 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรม (96/2562) งานกิจกรรม 142
40 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (90/2562) Administrator 432

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก