คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ.2558 Administrator 526
142 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่่วย ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 357
143 รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 6/2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 300
144 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 411
145 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 389
146 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติมโครงการทวิศึกษา อุ้มผางวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 390
147 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 397
148 รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 5/2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 352
149 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา-เพิ่มเติมโครงการทวิศึกษา 59-1 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 369
150 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559-เพิ่มเติม จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 379
151 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 404
152 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 420
153 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูเวรประจำหอพัก ภาคเรียนที่1/59 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 377
154 คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 390
155 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ภัยแล้ง) จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 510
156 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสม้ครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 491
157 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 แก้ไข จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 418
158 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปี 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 456
159 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1563
160 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 645

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก