คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตร(คำสั่งมอบใบประกาศนียบัตร-2560) จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 921
122 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 329
123 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 796
124 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Administrator 293
125 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator 412
126 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Administrator 518
127 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 V-cop Administrator 580
128 รายงานการประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2.2559 Administrator 293
129 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8.59 Administrator 294
130 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่7.59 Administrator 298
131 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ "อาชีวสมานฉันท์" จนท.ฝ่ายพัฒนาฯ 334
132 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะ อกท.ระดับภาคปีการศึกษา2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 461
133 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 435
134 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 323
135 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา (โครงการทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 389
136 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกาา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 348
137 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 351
138 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 Administrator 1777
139 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 Administrator 322
140 คำสั่ง ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Administrator 330

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก