คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 1326
102 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่1-60 Administrator 308
103 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Administrator 249
104 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (118/2560) Administrator 307
105 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (115/2560) Administrator 4227
106 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2560 (119/2560) Administrator 481
107 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 506
108 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 585
109 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559 Administrator 750
110 คำสั่ง -มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติงานร้บมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 285
111 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกาา 2555 ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 311
112 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เรื่องการเปิดสอนภาคเรียน ฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 269
113 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 274
114 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตร(คำสั่งมอบใบประกาศนียบัตร-2560) จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 871
115 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 295
116 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 714
117 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Administrator 259
118 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator 368
119 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Administrator 440
120 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 V-cop Administrator 520

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก