คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสู่ความเป็นสากล โดยแผนกวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (211/2560) Administrator 359
102 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาครแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยตาก ครั้งที่ 39 (199-2560) Administrator 368
103 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (ทำดอกไม้จันทน์) 187/2560 Administrator 655
104 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดฝึกอบรมเข้มในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา(โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 322
105 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 Administrator 323
106 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศกช.)(116/60) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 425
107 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (117/60) ทวิภาคี อุ้มผาง Administrator 345
108 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 1439
109 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่1-60 Administrator 347
110 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Administrator 285
111 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (118/2560) Administrator 340
112 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (115/2560) Administrator 4488
113 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2560 (119/2560) Administrator 530
114 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 581
115 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 649
116 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559 Administrator 819
117 คำสั่ง -มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติงานร้บมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 317
118 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกาา 2555 ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 344
119 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เรื่องการเปิดสอนภาคเรียน ฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 304
120 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 311

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก