kasettak.ac.th - คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (243/2560) Administrator 28
2 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (251/2560) Administrator 32
3 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (250/2560) Administrator 18
4 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (242/2560) Administrator 20
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 232/2560 Administrator 40
6 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (188/2560) Administrator 77
7 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสู่ความเป็นสากล โดยแผนกวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (211/2560) Administrator 54
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาครแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยตาก ครั้งที่ 39 (199-2560) Administrator 56
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (ทำดอกไม้จันทน์) 187/2560 Administrator 50
10 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดฝึกอบรมเข้มในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา(โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 58
11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 Administrator 75
12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศกช.)(116/60) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 91
13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (117/60) ทวิภาคี อุ้มผาง Administrator 70
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 114
15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่1-60 Administrator 88
16 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Administrator 74
17 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (118/2560) Administrator 97
18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (115/2560) Administrator 165
19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2560 (119/2560) Administrator 180
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 125

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก