คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ 268/2560 Administrator 25
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 267/2560 Administrator 33
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 265/2560 Administrator 41
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงาน ประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและ Administrator 38
5 คำสั่ง แก้ไขคำสั่งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) 256/2560 Administrator 34
6 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (243/2560) Administrator 66
7 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (251/2560) Administrator 74
8 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (250/2560) Administrator 44
9 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (242/2560) Administrator 50
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 232/2560 Administrator 68
11 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (188/2560) Administrator 91
12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนสู่ความเป็นสากล โดยแผนกวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (211/2560) Administrator 72
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาครแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยตาก ครั้งที่ 39 (199-2560) Administrator 77
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (ทำดอกไม้จันทน์) 187/2560 Administrator 69
15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดฝึกอบรมเข้มในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา(โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 78
16 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 Administrator 84
17 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศกช.)(116/60) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 102
18 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (117/60) ทวิภาคี อุ้มผาง Administrator 87
19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 132
20 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่1-60 Administrator 100

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก