คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ 2562 Administrator 92
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท. หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ 2562 Administrator 80
3 คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงวิชาการ การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประกอบอ Administrator 163
4 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (163-2562) Administrator 205
5 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (1 Administrator 220
6 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (97/2562) Administrator 196
7 คำสั่ง-มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบและทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (91/2562) Administrator 210
8 คำสั่ง-คณะกรรมการจัดงาน อกท. ระดับหน่วยตากครั้งที่ 41 (149/2562) Administrator 232
9 คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (150/2562) Administrator 195
10 คำสั่ง-มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการ Administrator 208
11 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานกิจกรรม 223
12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (117/2562) Administrator 296
13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (108/2562) Administrator 116
14 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2562 Administrator 89
15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562 Administrator 77
16 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (MEP) 2562 Administrator 80
17 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการจัดการศึกษา ทวิศึกษา 2562 Administrator 79
18 คำสั่ั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการ อศ.กช ปีการศึกษา 2562 Administrator 81
19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเพื่อปฏิบัติหน้าทีครูเวรประจำหอพักนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่1/62 Administrator 97
20 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างฯ Fit it 62 Administrator 75

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก