คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานกิจกรรม 43
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (117/2562) Administrator 109
3 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (108/2562) Administrator 46
4 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2562 Administrator 49
5 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562 Administrator 41
6 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติฯโครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (MEP) 2562 Administrator 36
7 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการจัดการศึกษา ทวิศึกษา 2562 Administrator 34
8 คำสั่ั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการ อศ.กช ปีการศึกษา 2562 Administrator 39
9 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเพื่อปฏิบัติหน้าทีครูเวรประจำหอพักนอกเวลาราชการประจำภาคเรียนที่1/62 Administrator 48
10 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการศูนย์ซ่อมสร้างฯ Fit it 62 Administrator 37
11 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรม (96/2562) งานกิจกรรม 52
12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (90/2562) Administrator 54
13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (89/2562) Administrator 33
14 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีาการศึกษา 2562 (84/2562) Administrator 77
15 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2562 งานกิจกรรม 51
16 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2562 (81/2562) Administrator 84
17 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ภาคเรียนที่ 1 / 2562 (83/2562) งานกิจกรรม 81
18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตร 23/2562 Administrator 128
19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปี2562 Administrator 147
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 Administrator 146

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก