คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2564 54/2564 Administrator 224
2 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 103
3 คำสั่ง คณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา Administrator 465
4 ประกาศ มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) Administrator 142
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 Administrator 154
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้และมอบใบประกาศนียบัตร (19/2564) Administrator 131
7 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดข Administrator 126
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาภาคปกติและทวิศึกษา ประจำปีการ Administrator 107
9 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 23 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (1 Administrator 127
10 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) (185/2 Administrator 158
11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (163/2563) Administrator 154
12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (161/2563) Administrator 104
13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (ป่าไม้/เกษตรศาสตร์ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ Administrator 98
14 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (159/2563) Administrator 102
15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (158/2563) Administrator 105
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวอาชีพและจัดหางานเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Administrator 120
17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วยตาก ครั้งที่ 42 Administrator 410
18 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Administrator 239
19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (ป่าไม้/เกษตรศาสตร์ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 1 /63 Administrator 197
20 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Administrator 254

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก