kasettak.ac.th - คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (ทำดอกไม้จันทน์) 187/2560 Administrator 10
2 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดฝึกอบรมเข้มในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา(โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 26
3 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 Administrator 46
4 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศกช.)(116/60) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 64
5 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (117/60) ทวิภาคี อุ้มผาง Administrator 49
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 73
7 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่1-60 Administrator 63
8 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Administrator 50
9 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (118/2560) Administrator 84
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (115/2560) Administrator 119
11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2560 (119/2560) Administrator 153
12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 108
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 119
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559 Administrator 71
15 คำสั่ง -มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติงานร้บมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 83
16 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกาา 2555 ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 79
17 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เรื่องการเปิดสอนภาคเรียน ฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 65
18 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 81
19 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมให้ความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตร(คำสั่งมอบใบประกาศนียบัตร-2560) จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 180
20 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 84

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก