คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูแและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก