บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหาร


นายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 และ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชูชาติ สุนทรอินทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
และฝ่ายวิชาการ


แผนกวิชาพืชศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้าแผนกวิชา


นายชูชาติ สุนทรอินทร์

นางชมพู่ ชัยวร

นายมนตรี รื่นรวย
นายอดิธร สังฆจันทร์
นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์
นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ


แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
หัวหน้าแผนกวิชา
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์

นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
นางสุปัญญา ทาหะพรหม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุณี แจ่มใส

นางละมุล รื่นรวย


นายชยันต์ วราโภค
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง


แผนกวิชาช่างกลเกษตร


นายโชติกร ทาหะพรหม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย

นายเอกชัย กองทอง


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ ทาสี
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสุดารัตน์ วัฒน์ธัญญากรรม
นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
นางสาวอรทัย ลังกากาศ
นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก