บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหาร


นายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายอดิธร สังฆจันทร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวชลธิชา วณิศิริ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ


แผนกวิชาพืชศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้าแผนกวิชา


นางชมพู่ ชัยวร

นายมนตรี รื่นรวย
นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์
นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ


แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
หัวหน้าแผนกวิชา
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์

นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางละมุล รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุณี แจ่มใส

นางสุปัญญา ทาหะพรหมนายชยันต์ วราโภค
แผนกวิชาช่างกลเกษตร


นายโชติกร ทาหะพรหม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย

นายเอกชัย กองทอง


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ ทาสี
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสุดารัตน์ วัฒน์ธัญญากรรม
นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
นางสาวอรทัย ลังกากาศ
นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก