บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหาร


นายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย













นายอดิธร สังฆจันทร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายบริหารทรัพยากร











นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ



แผนกวิชาพืชศาสตร์




ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้าแผนกวิชา


นางชมพู่ ชัยวร

นายมนตรี รื่นรวย








นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์
นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ


แผนกวิชาสัตวศาสตร์



นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
หัวหน้าแผนกวิชา
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์

นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์

นายสมบูรณ์ชาญ สารีคำ


แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


แผนกวิชาธุรกิจเกษตร




นางละมุล รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุณี แจ่มใส

นายชยันต์ วราโภค



นางสาวกวินนา กวินยรรยง

นางสาววรรณวิศา ทวยมาตร



แผนกวิชาช่างกลเกษตร


นายโชติกร ทาหะพรหม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย

นายเอกชัย กองทอง


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์





นางนงลักษณ์ ทาสี
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสุดารัตน์ วัฒน์ธัญญากรรม
นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์




นางสาวอรทัย ลังกากาศ
นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง
Miss Mya Yun Hlwar



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก