kasettak.ac.th - ข้อมูลบุคลากร


บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากฝ่ายบริหาร


นายเจริญ  เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนางสุวิมล ปันนาง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ


นายองอาจ อ่ำพุธ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายชูชาติ สุนทรอินทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายมนตรี รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุมิตรา วาดวิจิตร

นายชูชาติ สุนทรอินทร์

นางชมพู่ ชัยวรว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
นายอดิธร สังฆจันทร์
นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์
นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ นางสาวอมรรักษ์ ติง


แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
หัวหน้าแผนกวิชา
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์

นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ


แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางละมุล รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุณี แจ่มใส

นางสุปัญญา ทาหะพรหม


นายชยันต์ วราโภค
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง


แผนกวิชาช่างกลเกษตร


นายโชติกร ทาหะพรหม
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย

นายเอกชัย กองทอง


แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ ทาสี
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสุดารัตน์ วัฒน์ธัญญากรรม
นายธนภัทร พูลศิรินางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
นางสาวอรทัย ลังกากาศ
นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียงARTIOFusionCharts

Chart with ID 0 isnt't exists

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก