กำหนดการเดินทางเพื่อรับ นักเรียน นักศึกษา   (แก้ไข 21/5/2563)
************************************
 รถคันที่ 1 สายอุ้มผาง
ออกเดินทาง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เริ่มรับตั้งแต่เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมเก็บตกสายพบพระ - แม่สอด และกลับถึงวิทยาลัยฯ
จุดรับนักเรียน นักศึกษา : บ้านเปิ่งเคลิ่ง, ปากทางกุลเลอตอ, ศูนย์นุโพ, บ้านนุเซโป (แม่จัน), โรงเรียนบ้านหม่องกั๊วะ

 รถคันที่ 2 สายพบพระ - แม่สอด ออกเดินทาง - รับ นร./นศ. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และกลับถึงวิทยาลัยฯ 
จุดรับนักเรียน นักศึกษา : บ้าน 44, บ้าน 48, สามแยกซอโอ, หน้าวัดเจดีย์โค๊ะ, ศาลาหน้าวงเวียน อ.แม่สอด

 รถคันที่ 1 สายท่าสองยาง ออกเดินทาง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เริ่มรับตั้งแต่เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พร้อมเก็บตกสายแม่ระมาด  และกลับถึงวิทยาลัยฯ
จุดรับนักเรียน นักศึกษา : หน้าโรงเรียนแม่อมกิ, ศาลาแม่ตะปู, หน้าโรงเรียนชุมชนท่าสองยาง, สามแยกปากทางเข้าแม่ระเมิง, หน้าที่ว่าการ อ.ท่าสองยาง, จุดตรวจบ้านแม่พลู, หน้าโรงเรียนห้วยนกกก, ปากทางเข้าแม่สละ

 รถคันที่ 2 สายแม่ระมาด ออกเดินทาง - รับ นร./นศ. วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และกลับถึงวิทยาลัยฯ
จุดรับนักเรียน นักศึกษา : หน้าโรงพยาบาลแม่ระมาด, ด่านขะเนจื้อ, หน้าร้าน 7-11 ต.แม่จะเรา, หน้าปากทางเข้าแม่กาษา


**********************************************
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. วุฒิการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา
3. สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง บิดา มารดา

สิ่งที่ควรเตรียมสำหรับการเข้าอยู่หอพักวิทยาลัย
1. ยารักษาโรคประจำตัว
2. เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว
3. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
4. ผ้าห่ม มุ้งขนาดเล็ก
5. ชุดลูกเสือสำหรับนักเรียนชาย
6. ชุดเนตรนารีสำหรับนักเรียนหญิง
7. หน้ากากอนามัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก