คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา (161/2562)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก