คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 (160/2562)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก