คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก