แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ  ประชุมผู้ปกครอง  และอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562   ที่ 82/๒๕62

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก