มอบหมายหน้าที่การจัดฝึกอบรมเข้มในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา(โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก