ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษา ระดับ ปริญญาตรี  ปวส. และ ปวช. ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก