เอกสารประกอบการจัดทำการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก