kasettak.ac.th - บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนงลักษณ์ ทาสี
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสุดารัตน์ วัฒน์ธัญญากรรม
นายธนภัทร พูลศิริ


นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
นางสาวอรทัย ลังกาเทศ
นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก