แผนกวิชาพืชศาสตร์
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้าแผนกวิชา


นายชูชาติ สุนทรอินทร์

นางชมพู่ ชัยวร

นายมนตรี รื่นรวย

นายอดิธร สังฆจันทร์


นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก