kasettak.ac.th - บุคลากร แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาพืชศาสตร์


นายมนตรี รื่นรวย
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสุมิตรา วาดวิจิตร

นายชูชาติ สุนทรอินทร์

นางชมพู่ ชัยวร นายดวงคำ ชัยวรว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี


นายอดิธร สังฆจันทร์


นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์

นางสาวอมรรักษ์ ติง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก