สาขาที่เปิดทำการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.สาขางานพืชศาสตร์
2.สาขางานสัตวศาสตร์
3.สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
4.สาขางานการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.สาขาวิชาพืชศาสตร์
2.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4.สาขาวิชาการบัญชี
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(MEP:สองภาษา)

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ต่อเนื่อง 2 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก