kasettak.ac.th - ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

ผู้บริหารวิทยาลัย

 

นายนิมิตร  อาศัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นางสุวิมล ปันนาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายองอาจ  อ่ำพุธ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายชูชาติ  สุนทรอินทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก