ผู้บริหารวิทยาลัยนายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นางสุวิมล ปันนาง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
และฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายชูชาติ  สุนทรอินทร์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก