ผู้บริหารวิทยาลัยนายวันชัย โตมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายอดิธร สังฆจันทร์
รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก