ภาพกิจกรรม
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 13-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 17 ครั้ง
คณะกรรมการ อกท. หน่วย ตาก จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยตาก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีประธานอำนวยการ ผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และเปิดพิธีการประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ( 14-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 24 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี การศึกษา 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ อาคารกาญจนาภิเษก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรม ( 13-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 15 ครั้ง
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ภาคเหนือ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 11 ครั้ง
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าตวรจเยี่ยมชมแปลงผลิตทางด้านเกษตร อาทิเช่น แปลงข้าวโพดเข้าแถว แปลงฝักทองเข้าแถว สวนลำไยนอกฤดู และแปลงกะหล่ำปลีของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับและอธิบายในการปลูกพืชต่าง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมปฐมนิทเศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2561 ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 14 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2561 ดูภาพกิจกรรม..

ผู้ว่าราชการ จังหวัดตากเข้าตวรจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 7 ครั้ง
นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าตวรจเยี่ยมชม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และได้ให้นโยบายการสนับสนุนทางด้านการเกษตร และลงนาม MOU ร่วมกับนักศึกษานายฟ้าลั่น แซ่เฮ้อ นักศึกษาโครงการทวิศึกษา เพื่องานฟารม์และโครงการปลูกข้าวโพดเข้าแถวพืชผักต่าง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพจาก Hpa-an Goverment Technological High School -GTHS-ปีการศึกษา 2561 ( 15-05-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 50 ครั้ง
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพจาก Hpa-an Goverment Technological High School -GTHS-ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ 9-20 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 173 ครั้ง
กิจกรรม อกท พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยประธานอำนวยการนายวันชัย โตมี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในงานมีการส่งมอบงานคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทีมคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

.พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 274 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายวันชัย โตมี และคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษารุ่นน้อง จัดพิธีขบวนเดินผ่านซุ้มธง เขียว ขาว เหลือง และในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ( 16-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 177 ครั้ง
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8   >> | Last