ภาพกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำน้ำนมข้าวโพด ( 26-11-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 73 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ให้ความรู้กับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอนวิธีการสร้างอาชีพในการทำน้ำนมข้าวโพดให้แก่ เทศบาลอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้และเข้าเยี่ยมชมแปลงชีวะวิถี และแผนกอุตสาหกรรมเกษตร ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการปลูกป่าและสร้างฝาย ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 108 ครั้ง
คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า/สร้างฝาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการเดินรณรงค์ ต้านยาเสพติด ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์ ต้านยาเสพติด โดยผู้อำนวยการ วันชัย โตมี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่บุคลากร วิทยัลเกษตรและเทคโนโลยีตาก เดินขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยกิจจกรรมในครั้งนี้รณรงค์เพิ่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เห็นถึงโทษของยาเสพติด และให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมค่ายภาษาพม่า ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 111 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมค่ายภาษาพม่า โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ โดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานในพิธีเปืด การอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 170 คน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ( 06-08-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 199 ครั้ง
6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและทุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติตนดี และศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562 ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 300 ครั้ง
พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือ นายประจักษ์ ทาสี เป็นประธานในการมอบ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท.หน่วยตาก ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 209 ครั้ง
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 อกท.หน่วยตาก เพื่อแจ้งสรุปวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาและแจ้งกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการของ อกท. ระดับ ภาค ภาคเหนือและระดับชาติ และการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการ อกท.หน่วยตากชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 277 ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 16 -20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี ดูภาพกิจกรรม..

"อกท. ภาคเหนือ ร้อยรัก ร่วมใจ มุทิตาจิต" ประจำปี 2562 ( 27-09-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 495 ครั้ง
"อกท. ภาคเหนือ ร้อยรัก ร่วมใจ มุทิตาจิต" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ( 27-09-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 337 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ "การเลี้ยงโคเนื้อ" ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >> | Last