ภาพกิจกรรม
พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2563 ( 29-03-2564 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 310 ครั้ง
พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือ นายประจักษ์ ทาสี เป็นประธานในการมอบ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ( 18-03-2564 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 187 ครั้ง
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมต้อนรับ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในการทำงานและเยี่ยมชมแปลงเกษตรนาข้าว แปลงผัก"ฮโดรโปรนิกส์ แปลงผักสวนครัว งานฟาร์มโคเนื้อ และ แปลงชีวะวิถี แผนกอุตสาหกรรมเกษตร แปลงเกษตร อกท. และแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตร และธุระกิจร้านค้าที่ทางวิทยาลัย ฯ นำผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาออกวางจำหน่าย ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 17-03-2564 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 205 ครั้ง
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์เรียนรวม ดูภาพกิจกรรม..

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำน้ำนมข้าวโพด ( 26-11-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 299 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ให้ความรู้กับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอนวิธีการสร้างอาชีพในการทำน้ำนมข้าวโพดให้แก่ เทศบาลอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้และเข้าเยี่ยมชมแปลงชีวะวิถี และแผนกอุตสาหกรรมเกษตร ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการปลูกป่าและสร้างฝาย ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 294 ครั้ง
คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า/สร้างฝาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการเดินรณรงค์ ต้านยาเสพติด ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 329 ครั้ง
กิจกรรมเดินรณรงค์ ต้านยาเสพติด โดยผู้อำนวยการ วันชัย โตมี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่บุคลากร วิทยัลเกษตรและเทคโนโลยีตาก เดินขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยกิจจกรรมในครั้งนี้รณรงค์เพิ่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เห็นถึงโทษของยาเสพติด และให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมค่ายภาษาพม่า ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 306 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมค่ายภาษาพม่า โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ โดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานในพิธีเปืด การอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 170 คน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ( 06-08-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 432 ครั้ง
6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและทุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติตนดี และศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562 ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 487 ครั้ง
พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือ นายประจักษ์ ทาสี เป็นประธานในการมอบ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท.หน่วยตาก ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 413 ครั้ง
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 อกท.หน่วยตาก เพื่อแจ้งสรุปวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาและแจ้งกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการของ อกท. ระดับ ภาค ภาคเหนือและระดับชาติ และการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการ อกท.หน่วยตากชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >> | Last